Rx-01 series: Rx-01_667

Protein synthesis inhibitor (Oxazolidinone)
Rib-X Pharmaceuticals (Melinta Therapeutics, USA)
2005