Ceftizoxime alapivoxil (AS 924; KY 020; prodrug)

Cell Wall Inhibitor (Cephalosporin)
Kyoto Pharmaceutical Industries; Asahi Kasei
1990